Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej "Wschód"
Regulamin premiowania, ZUZP- projekt zmian

Stanowisko ZZPPP Wschód w sprawie Regulaminu Premiowania

Stanowisko ZZPPP Wschód w sprawie ZUZP


Oświadczenie Pracodawcy w sprawie Regulaminu premiowan
ia

Wspólne stanowisko ZOZ w sprawie Regulaminu premiowaniaPorozumienie- reprezentatywne

Prorozumienie ZUZP-ZOZ

Protokół dodatkowy nr 1

Informacja e-mail na temat spoktania w dniu 02.10.2013
W załączeniu przesyłam protokół dodatkowy nr 1 do ZUZP wraz z dwoma porozumieniami.
Proszę Zakładowe Organizacje Związkowe, które dotychczas nie podpisały protokołu dodatkowego nr 1 o ponowne jego przeanalizowanie w celu przeprowadzenia dyskusji w dniu 2 października br. na wewnętrznym spotkaniu ZOZ by podjąć decyzję o ewentualnym podpisaniu lub nie tego protokołu.
Znane mi zgłoszone uwagi oraz obawy w mojej ocenie są nieuzasadnione, ponieważ podpisane dodatkowo porozumienia moim zdaniem gwarantują, że nie zostaną wprowadzone żadne dodatkowe stanowiska bez uzgodnienia z ZOZ.
Ponadto brak regulacji poprzez ZUZP powoduje, że związki zawodowe same wyłączyły się z wpływu na podejmowania decyzji i kontroli w sprawach objętych protokołem dodatkowym (Pracodawca próbuje regulować je poprzez zakresy czynności).
Jednoczenie jesteśmy pozbawieni zwiększenia funduszu wynagrodzeń, który byłby tworzony z przychodów uzyskiwanych z tej działalności.
By uniknąć nieporozumień i dysponować podczas dyskusji pełną informacją na temat dotychczas złożonych jak i nowych uwag oraz obaw proszę o przesłanie ich natychmiast do wszystkich ZOZ.
W związku z powyższym proponuję by w dniu 2.10.2013 r. przyjąć następujący porządek spotkania:
1. Dyskusja nad treścią pisma do Zarządu PP SA w sprawie koncepcji nowego systemu wynagradzania pracowników Poczty Polskiej S.A. i podpisanie jego przyjętej treści.
2. Dyskusja nad protokołem dodatkowym nr 1 i ewentualne podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie jego podpisania lub nie.

Pozdrawiam I.Wojtyna


Odpowiedź na wiadomość:
Witam,
nasz Związek nie jest stroną ZUZP, ale chcielibyśmy zwrócić uwagę na dwa istotne elementy systemu prowizyjnego,które naszym zdaniem nie zostały wystarczająco wyjaśnione w treści protokółu dodatkowego.
I. Kluczową sprawą w systemie prowizyjnym jest nie tylko wysokość prowizji, ale i poziom, po przekroczeniu którego się ją otrzymuje. Może być bowiem tak, że pracodawca określi, że dopiero po osiągnięciu pewnego poziomu sprzedaży pracownik otrzyma prowizję – np. dopiero po sprzedaniu produktów bądź usług za 5 tys. złotych zacznie dostawać wynagrodzenie od kolejnych transakcji. Mogą być ustanowione również inne wartości otrzymywanych prowizji: np. zarabiając dla firmy 10 tys. zł miesięcznie pracownik otrzymuje od tego 5 %, między 10 a 20 tys. – 10 %, a powyżej 20 tys. złotych – 15 %.- w projekcie protokółu dodatkowego zapisano bardzo ogólnie , że Zarząd okresowo będzie ustalał wysokość prowizji ( bez żadnych konsultacji z partnerem społecznym).
II. W jakich okresach będzie wypłacane wynagrodzenie prowizyjne i jak będzie rozliczane? Wynagrodzenie prowizyjne może być wypłacane co miesiąc lub też w dłuższych okresach.  Często jest tak, że pracodawcy wypłacają wynagrodzenie prowizyjne zaliczkowo, na przykład na bazie comiesięcznej, a następnie dokonują korekty na koniec okresu rozliczeniowego.
Wynagrodzenie za pracę podlega szerokiej ochronie przewidzianej w kodeksie pracy. Dotyczy to jednak wyłącznie wynagrodzenia należnego. Pracownik, który nie osiągnął zamierzonych celów, nie nabywa prawa do wynagrodzenia prowizyjnego, nawet gdy zostało mu ono częściowo zaliczkowo wypłacone. W takim przypadku stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i odpowiednio stosuje się przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Zgodnie z art. 405 k.c., kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową, obowiązany jest do wydania tej korzyści w naturze lub zwrotu jej wartości.
W projekcie prtokółu dodatkowego zapisano ,że wynagrodzenie prowizyjne nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia. Co w przypadku kiedy pracownik zatrudniony w systemie prowizyjnym otrzyma w danym miesiącu wynagrodzenie minimalne , chociaż z wyliczenia prowizyjnego takiego wynagrodzenia nie osiągnął, a z kolei w kolejnych miesiącach miał wyższą sprzedaż ( prowizję) - czy będzie korekta?


Pozdrawiam
 Leszek Michoński
 Przewodniczący
 Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A."Wschód"
 ul.Kościuszki 9 22-400 Zamość
 tel. 84-638-67-11 kom.502-015-416
Odpowiedź na pismo


Pismo OZZ Forum do Jerzego Józkowiaka


                                                                                                                                 Zamość 20 sierpnia 2012 roku

Stanowisko w sprawie: projektu podziału funduszu wynagrodzeń pracowników PP S.A. na 2012 r


                                                                                                                                 Zamość dnia 8 marca 2012 roku.


                                                                           Pan Jerzy Jóźkowiak
                                                                           Prezes Zarządu
                                                                           Poczty Polskiej S.A.
                                                                           w WarszawieStanowisko Związku Zawodowego Pracownik&´w Poczty Polskiej S.A. ”Wschód” z siedzibą w Zamościu w sprawie projektu Regulaminu premiowania

Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej S.A.”Wschód” z siedzibą w Zamościu po zapoznaniu się z projektem nowego Regulaminu premiowania przedstawia swoje uwagi i zastrzeżenia do jego treści.
Przedstawiając nam do konsultacji projekt Regulaminu nie przekazano nam analizy obecnego systemu premiowania i nie wykazano z czego wynika konieczność wprowadzenia tak radykalnej zmiany. Nie uzasadniono dlaczego premia motywacyjna ma być lepsza od dotychczasowej premii czasowo- zadaniowej i zadaniowej oraz premii rocznej. W naszej ocenie nowy system motywacyjny jest rozwiązaniem gorszym dla pracowników a jego wprowadzenie wpłynie negatywnie na wyniki Spółki.
Problemem Poczty Polskiej S.A. nie jest system premiowania ale system zarządzania. Najpierw należy usprawnić proces zarządzania, identyfikacji zadań, identyfikacji wskaźników, ich monitorowania, rozliczania, oceny efektywności a następnie zmodyfikować system premii zadaniowej. System premiowania jest tylko elementem procesu zarządzania.
W pierwszej kolejności trzeba wyegzekwować właściwe wykonywanie obowiązków przez menedżerów i kadrę szczebla wyższego, a nie przerzucać odpowiedzialności za błędy w zarządzaniu na pracowników wykonawczych poprzez pozbawienie ich możliwości uzyskania premii.
Projekt nowego Regulaminu premiowania zakłada wprowadzenie rocznej premii motywacyjnej w miejsce dotychczasowej premii czasowo-zadaniowej i zadaniowej ( miesięcznej i kwartalnej) oraz premii rocznej.
W nowym systemie wypłata premii indywidualnej uzależniona będzie przede wszystkim od wyniku biznesowego Spółki ( co najmniej 95% ) i realizacji celów przez jednostkę organizacyjną ( co najmniej 95%).
Jeśli te dwa warunki nie zostaną spełnione łącznie pracownik premii nie otrzyma. Dalej, jeśli te warunki zostaną spełnione to pracownik zostanie poddany ocenie pod kątem przestrzegania wartości. Jeśli przestrzegał wartości ( ocena- 1) to premię otrzyma , jeśli wartości nie przestrzegał dostanie ocenę - 0 i premii nie otrzyma. Takie same zasady mają obowiązywać na wszystkich stanowiskach i na wszystkich szczeblach zarządzania.
Premia powinna motywować. Jest elementem, którego pracownik po pierwsze chce, po drugie realnie może wypracować. Wartość premii jest dla pracownika interesująca, tylko wtedy kiedy zasady i kryteria jej wypracowania są realnenbsp;, czytelne i pewne w zakresie ustalonych zasad.
Przedstawiony projekt jest zaprzeczeniem tej podstawowej zasady premiowania, bo pomimo włożonego wysiłku i zaangażowania pracownik nie ma nawet cienia nadziei ,że premię otrzyma.
Dotychczasowy system premii czasowo- zadaniowej i zadaniowej jest rozwiązaniem dobrym , sprawdzonym i w miarę efektywnym. Spełnia swoja rolę motywacyjną na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych niższego szczebla. Nie spełnia natomiast swojego zadania na wyższych stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Ale nie dlatego ,że jest to zły regulamin , tylko dlatego że nie jest skutecznie stosowany i egzekwowany. W systemie zadaniowym to menedżer otrzymuje określonezagregowane wskaźniki do osiągnięcia. Dotyczy to takich działań jak: analizy, planowanie, decyzje, organizacja i koordynacja pracy, organizacja procesów technicznych, wiedza i kwalifikacje pracowników w tym często poziom motywacji, kultury organizacyjnej, stosowania zasad pracy, logistyka, wsparcie techniczne, itp. Wykonuje on zadanie za pośrednictwem innych ludzi i będzie to skutek szeregu jego decyzji. Ma osiągnąć w danym okresie oczekiwany poziom wskaźnika. Jest to zadanie do wykonania, na które menedżer ma 100%. wpływ .
Prawidłowo funkcjonujący system zadaniowy uderza w słabych kierowników i menedżerów bo bardzo szybko obnaża ich błędy i niekompetencje oraz słabe zarządzanie.
W przypadku pracowników wykonawczybr /nbsp; nbsp; nbsp;ch można zastosować premię motywacyjną opartą na przestrzeganiu standardów i na zachowaniach, a nie na realizacji zadań. Oczywiście w oparciu o kryteria oceny dotyczące np. wydajności, jakości pracy, czasu realizacji itp. Są to jednak kryteria o charakterze ciągłym, stałym, często powtarzalnym. Od pracownika oczekujemy podobnej pracy i jej wyników w kolejnych okresach. To nie są jednak zadania, tylko jakość i efektywność pracy.
Jeślinbsp; pracownik przestrzega standardów i prawidłowo wykonuje swoje obowiązki, stosuje zasady i podane wytyczne to powinien otrzymywać premię miesięczną . Tak działa dotychczasowy system premii czasowo- zadaniowej. Pracownik jest oceniany ze sposobu pracy. Nie jest karany za błędy w zarządzaniu, za złą organizację pracy , za brak narzędzi i materiałów eksploatacyjnych, a w nowym systemie premiowania będzie ponosił konsekwencje za winy nieudolnych i niekompetentnych menedżerów i kierowników wyższego szczebla. W takiej sytuacji należy się liczyć z obniżeniem jakości i standardów bo nowy system premiowania będzie działa´ł demotywująco na pracowników.
Wprowadzenie nowego systemu premiowania spowoduje obniżenie wynagrodzenia pracowników, którzy już od kilku lat nie otrzymali podwyżek i to jest chyba główny cel tych zmian.
Reasumując uważamy, że zmiana systemu premiowania nie została dostatecznie przemyślana. Nie dokonano szczegółowej analizy negatywnych skutków wprowadzenia takiego rozwiązania. Po raz kolejny mamy wrażenie ,że autorzy projektu Regulaminu nie wiedzą jak funkcjonuje Poczta Polska S.A. poniżej szczebla regionu.

Z poważaniem
Za Zarząd
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego
Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
w Zamościu

Podstawie prawna :
art 30 ust.5 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (tekstjednolity: Dz.U. Z 2001 r. Nr 9, poz. 854 z późn. zm.)